Sjukkostnadsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och vård av läkare och hälsovårdspersonal. Du kan söka ersättning för kostnader som uppstår i samband med vård inom den offentliga sektorn eller för privatvård, både inom landet och i Sverige. Du kan själv välja var du ska vårdas.

Försäkringen ersätter kostnader för av läkare ordinerade mediciner som godkänts av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Försäkringen ersätter kostnader för vårddagsavgifter, d.v.s. kostnaden för om du behöver avdelningsvård på sjukhus. Vårddagsavgiften till sjukhus ersätts högst enligt det belopp som framgår av ditt försäkringsavtal.

Kostnader som inte ersätts

Kostnader ersätts inte om de beror på bl.a. graviditet eller avbrytande av graviditet, hälsokontroll eller vaccinering, fysikalisk vård, kontroll av syn eller anskaffande av glasögon, kontaktlinser eller medicinska hjälpmedel och resor. Ersättning betalas inte heller för sjukdom eller skada som uppkommit i tävlingar, matcher eller av för dem ordnad träning som ordnats av idrottsförbund eller förening eller av annan träning som ingår i träningsprogram.

Sök ersättning snabbt via nätbanken

Logga in i nätbanken på Aktia här eller genom att klicka på bilden ovan 

Obs! Om du söker ersättning via nätbanken, spara alla kvitton för en eventuell granskning.
 

Ansök om ersättning:

För att kunna öppna skadeanmälan/ersättningsansökan (pdf) behöver du Acrobat Reader, ladda ner

Till din ansökan behöver vi faktura/kvitto i original. Vid ansökan om ersättning för privatläkarbesök behöver vi även ditt beslut från FPA. Du ska söka ersättningen från FPA inom sex månader från det att kostnaden uppkom. Ersättningen från oss måste du söka inom ett år. Ersättningen från oss är skattefri.

Om du har ordinerats mediciner ska du lämna apotekskassakvitto samt recept/utskrift från apoteket.

Bifoga följande:

  • Sjukvårdskostnader
  • FPA:s ersättningsbeslut i original och kopior av tillhörande kostnadsverifikat eller -betalningskvittot i original och kopior av tillhörande verifikat (ifall FPA:s ersättning avdragits på läkarstationen)
  • För medicinkostnader: apotekskvittot i original och tillhörande recept, receptkopia eller apoteksräkning
  • Alla andra sjukkostnadsverifikat i original
  • En eventuell sjukberättelse gällande läkarbesöket. Meddela resekostnaderna, om den individuella försäkringen är beviljad före 1988.
  • Sjukhusvård: sjukhusräkningen och betalningskvittot i original eller annan utredning över att räkningen är betald.

Skadeanmälan och bilagor kan skickas ofrankerade (utan frimärke) inom Åland till denna adress:

Eget svar
Alandia Försäkring
Avtal 22100/303
AX-22103 MARIEHAMN
ÅLAND

Här får du mer information om du inte är nöjd med skadebeslutet.