Livförsäkring

Ersättning vid dödsfall

Dödsfallssumman är arvsskattepliktig inkomst för mottagaren då mottagaren är nära anhörig till den försäkrade. Med nära anhörig avses t.ex. maka, make, barn, barnbarn och föräldrar. Med nära anhörig avses i beskattningen även sambo, i de fall sambon har eller har haft ett gemensamt barn med den försäkrade eller om sambon tidigare varit gift med den försäkrade.

Då dödsfallssumman utbetalas på basis av ett förmånstagarförordnande till någon annan än nära anhörig är hela ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren.

Blanketter