Arbetsoförmåga

Ersättning vid bestående arbetsoförmåga:

Engångsersättningen betalas om den försäkrade medan försäkringen varit i kraft, har blivit varaktigt arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada och nämnda arbetsoförmåga har fortgått i minst ett år medan försäkringen fortfarande varit i kraft. Ansökan om engångsersättning ska lämnas in under den försäkrades livstid och senast inom ett år från att försäkringen har upphört.

Som bestående arbetsoförmögen betraktas en försäkrad som slutgiltigt förlorat förmågan att utföra sitt vanliga arbete och med all sannolikhet också allt annat arbete, som med beaktande av hens ålder och yrkesskicklighet kan anses vara lämpligt för att trygga hen en skälig utkomst.

Ersättning vid temporär arbetsoförmåga:

betalas en överenskommen dagsersättning för tiden för arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller skada om denna oavbrutet fortgått utöver självrisktiden. Med försäkringen tryggar du inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga som förorsakats av sjukdom eller olycksfall.

Dagsersättningen utbetalas månatligen i efterskott. Utbetalning av ersättning och beräkning av självrisktiden börjar från det att arbetsoförmågan konstateras, dock tidigast från det att läkarvården påbörjats.

Det maximala antalet ersättningsdagar är 365 dagar.

Blanketter:

Följande bifogas

  • vid dagsersättning: kopior av läkarintyg, skattekort för biinkomst och Fpa:s beslut om sjukdagpenning
  • vid premiebefrielse eller bestående arbetsoförmåga: kopior av läkarintyg och Fpa:s beslut om sjukdagpenning samt eventuellt pensionsbeslut